ประวัติส่วนตัว

Krissanachai Sararam

ชื่อ – สกุล: นายกฤษณชัย สาระรัมย์

ชื่อเล่น: ม๊อก

วัน/เดือน/ปีเกิด: วันที่ 16 มิถุนายน 2538

อายุ: 25 ปี

กรุ๊ปเลือด: บี

น้ำหนัก/ส่วนสูง: 57 กิโลกรัม 176 เซนติเมตร

สัญชาติ: ไทย

เชื้อชาติ: ไทย

ศาสนา: พุทธ

ที่อยู่ปัจจุบัน: 91 ม.2 ต.ห้วยราช อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์ 31000

Message us
Translate »